Tietosuoja

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan asiakasrekisterin tietosuojaseloste


1 Yleistä

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta (jäljempänä ”Osuuskunta”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien
henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme
asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme, osuuskunnan sihteeri Tanja Saarelainen
(juutilanvesi@gmail.com).


Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme parhaan kykymme mukaan ilmoittamaan osuuskunnan jäsenille mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin osuuskunnan jäseniä tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuaan tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 6.9.2020.


2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta
Osoite: c/o Saarelainen, Rötsäntie 3, 75500 Nurmes
Sähköposti: juutilanvesi@gmail.com
Puhelin: 050 347 2391
Y-tunnus: 2276648-83 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme eli osuuskuntamme jäsenten henkilötietoja.


4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia asiakkaitamme koskevia henkilötietoja:
- nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- lisäksi rekisterissä käsitellään tapauskohtaisesti seuraavia asiakkaaseen liitettäviä tietoja: vanhat liittymismaksunperusteet,
vesimittari- ja tonttijohtotiedot, liittymismaksu, vedenkulutustiedot, kiinteistö-tiedot sekä muita vastaavia asiakkuuden hoitamisen ja ylläpitämisen kannalta tarvittavia tietoja.


5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Saamme rekisteriin kuuluvia henkilötietoja seuraavasti lähteistä: ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä, mittarinlukukortista saadut henkilötiedot, verkkosivujen kautta lähetetyt mittarilukemat, yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme kautta).


6 Henkilötietojen käsittelijät

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan sihteeri, Tanja Saarelainen sekä laskutusasioissa tilitoimisto Kauppalan Tilinauha Oy, Katja Piironen.7 Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimussuhde osuuskuntaamme ja sopimuksen täytäntöönpano sekä lakimääräinen velvoite hoitaa vesi- ja viemärilaitostoimintaa lakien (vesihuoltolaki) ja viranomaismääräysten mukaisesti (varautumissuunnitelma, hätäviesti-ilmoitukset asiakkaille, vesihuoltolain velvoite). Emme
jatkokäsittele henkilötietoja muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.


8 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.


9 Henkilötietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.10 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet


Säilytämme henkilötietoja Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen
henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioittehan, että henkilötietoja voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


Osuuskunnan kotisivujen kautta lähetetyt palautteet ja mittarilukemat säilyvät verkkosivutoimittajan (Kotisivukone.com)
tietokannassa niin kauan kunnes verkkosivusto poistetaan kokonaan käytöstä. Tiedot säilytetään verkkosivutoimittajan suojatuilla palvelimilla.


11 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen
käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
- saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että jäsen on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja- vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


12 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään tilassa, jonne on pääsy vain osuuskunnan sihteerillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti
käyttämiimme tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja
työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.


13 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osuuskunnan sihteerille, Tanja Saarelaiselle, osoitteeseen juutilanvesi@gmail.com tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta
c/o Saarelainen
Rötsäntie 3,75500 Nurmes.