Osuuskunnan toimintakertomukset

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus. Ensimmäinen kertomus laadittiin vuonna 2015 ja tullaan jatkossa tekemään joka vuosi tilinpäätöksen yhteydessä.

Tällä sivustolla on luettavissa aina kolme viimeisintä toimintakertomusta.

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

Yleistä

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemäri-laitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille. Osuuskunnan päätoimialuetta on Jokikylä Nurmeksessa.

Talousveden osuuskunnalle toimittaa Nurmeksen Vesi Oy. Vesi on hyvälaatuista pohjavettä ja täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Tiivistelmä kuluneen vuoden toiminnasta

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnalle kulunut tili- ja toimintavuosi 2020 oli 11. täysi toiminnalli-nen vuosi. Vesihuolto-osuuskunnan jäsenmäärä pysyi ennallaan. Osuuskuntaan kuuluu 80 taloutta, joista noin puolessa on myös vesiliittymä.

Vuosi oli osuuskunnan toiminnan kannalta varsin rauhallinen, eikä mitään erityisiä huolen aiheita ilmennyt esimerkiksi huoltojen näkökulmasta. Vuotta kokonaisuudessaan väritti maailmanlaajuinen koronaviruspandemia.

Kesällä 2020 saatiin tieto, että vuosien 2017- 2019 toimintakertomuksissa mainittu riita-asia oli rat-kennut osuuskunnan eduksi, eikä kuormita enää osuuskuntaa. Tämä oli iso helpotus osuuskunnan hallitukselle.

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovel-lukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan www-sivuja muokattiin alkusyksyn aikana ja ne vastaavat nyt pääosin saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia.

Loppuvuodesta osuuskunnan hallitus huolsi pumppaamoja jokavuotisen tapaan talkootyönä.

Joulukuussa Nurmeksen kaupunki ja Nurmeksen Vesi Oy lähestyivät osuuskuntia vesi- ja jätevesi-osuuskuntien toimintaselvityksen muodossa. Tarkoituksena on selvittää alueella toimivien vesi- ja jätevesiosuuskuntien valmiutta osuuskuntien vesitoimintojen siirtämiseen Nurmeksen Vesi Oy:lle. Selvitys annetaan helmikuun loppuun mennessä ja osuuskunnilta saamiensa selvitysten pohjalta kaupunki ja Nurmeksen Vesi Oy päättävät mahdollisista jatkotoimenpiteistä alkuvuodesta 2021.

Talous


Vuoden 2020 tulos painui hivenen pakkaselle ja oli -1214,55 EUR (v. 2019 1327,24 EUR). Liikevaihto hieman nousi, 33 785,58 EUR (v. 2019 32 933,49 EUR), mutta vastaavasti taas ostot tilikauden aikana nousivat euromääräisesti merkittävästi, kun Nurmeksen Vesi Oy nosti hintojaan vuoden vaihtuessa. Osuuskunta toki reagoi myös korotuksiin korottamalla omia taksojaan samassa suhteessa, mutta muutos astui voimaan vasta 1.10.2020 tasauslaskutuksen jälkeen ja tästä johtuen korotuksen vaikutukset eivät vielä olleet täysimääräisesti nähtävillä. Kustannusten nousua oli havaittavissa myös liiketoiminnan muissa kuluissa, erityisesti taloushallinnon palveluissa ja vakuutuksissa.

Poistosuunnitelmaan on vuoden 2020 osalta vuoden 2019 tapaan päädytty tekemään muutos ja poistot ovat vain puolet aiempien vuosien vuosittaisista poistoista. Poistosuunnitelman muutos perustellaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Hallitus esittää, että osuuskunnan tulos -1214,55 EUR siirretään voitto/tappio-tilille.

Päätöksenteko

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 28.5.2020. Kokousta jouduttiin kertaalleen siirtämään valtakunnallisten koronarajoitusten vuoksi, mutta lopulta kokous saatiin pidet-tyä Martta-mökin pihamaalla THL:n koronaohjeistukset huomioiden.

Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 15 §:n mukaiset varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen jäseniksi valittiin Vesa Kilpeläinen, Tanja Saarelainen, Arto Honkanen, Kalevi Kor-honen ja Ari Saastamoinen. Tilintarkastajaksi valittiin Sulo Karhu ja hänen varalleen Markku Lätti.

Osuuskunnan hallitus kokoontui vuonna 2020 yhden kerran, 9.3. Tämän lisäksi hallitus piti puhelin-kokouksen 10.5.2020.

Tiedotustoiminta

Osuuskunta tiedotti jäseniään ajankohtaisista asioista sähköpostitse/postitse toimitetulla tiedotteella alkukesästä. Osuuskunnan käytössä on Tavoittaja.fi -tekstiviestipalvelu, jonka avulla saadaan tarvit-taessa lähetettyä viesti yhdellä kertaa kaikille osuuskunnan jäsenille. Tiedotettavat asiat löytyvät myös osuuskunnan www-sivuilta.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Osuuskunnan perustoimintaan ei ole vuonna 2021 odotettavissa olennaisia muutoksia. Taloudellise-na tavoitteena on aiempien vuosien tapaan nollatulos.

Osuuskunnan hallitus odottaa mielenkiinnolla, miten fuusiovalmistelut Nurmeksen kaupungin ja Nurmeksen Vesi Oy:n kanssa etenevät. Jos liittymiselle näytetään vihreää valoa, tietää se osuus-kunnan hallitukselle työntäyteistä aikaa.


Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta
Hallitus

Aiemmat toimintakertomukset

Tutustu Juutilankankaan aiempiin toimintakertomuksiin alla olevia linkkejä klikkaamalta. Tiedostot ovat PDF-muodossa ja avautuvat uuteen ikkunaan.

Toimintakertomus 2019, pdf-tiedosto

Toimintakertomus 2018, pdf-tiedosto