Osuuskunnan toimintakertomukset

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus. Ensimmäinen kertomus laadittiin vuonna 2015 ja tullaan jatkossa tekemään joka vuosi tilinpäätöksen yhteydessä.

Tällä sivustolla on luettavissa aina kolme viimeisintä toimintakertomusta.

Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Yleistä

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemäri-laitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille. Osuuskunnan päätoimialuetta on Jokikylä Nurmeksessa.

Talousveden osuuskunnalle toimittaa Nurmeksen Vesi Oy. Vesi on hyvälaatuista pohjavettä ja täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Tiivistelmä kuluneen vuoden toiminnasta

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnalle kulunut tili- ja toimintavuosi 2021 oli 12. täysi toiminnalli-nen vuosi. Vesihuolto-osuuskunnan jäsenmäärä pysyi ennallaan. Osuuskuntaan kuuluu 80 taloutta, joista noin puolessa on myös vesiliittymä.

Vuosi 2021 oli osuuskunnan toiminnan kannalta historiallinen. Osuuskuntakokouksen 2019 antamalla mandaatilla osuuskunnan hallitus lähti aktiivisesti viemään osuuskuntaa kohti kunnallista vesihuoltoyhtiötä. Valmistelut käynnistyivät, kun Nurmeksen Vesi Oy yhdessä Nurmeksen kaupungin kanssa lähestyi osuuskuntia toimintaselvityksen muodossa joulukuussa 2020. Osuuskunta vastasi selvitykseen ja Nurmeksen Vesi Oy pyysi osuuskunnan edustajat neuvotteluihin toukokuussa 2021.

Nurmeksen Vesi Oy on määrittänyt keskeiset edellytykset, joiden tulee täytyä ennen kuin toimintojen siirtäminen vesiyhtiöön on mahdollista ja Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta täytti nämä kriteerit pääosin. Fuusion edellytyksenä ollut vain yhtä kiinteistöä palvelevien kiinteistöpumppaamojen omistajuuden siirto osuuskunnalta kiinteistölle oli fuusiovalmistelujen suuritöisin vaihe, johon lakiteknisestä apua saatiin Ramboll Finland Oy:ltä. Rambollin laki- ja muut asiantuntija ovat toimineet osuuskunnan neuvonantajana ja asiantuntijana koko valmisteluprosessin ajan.

Kiinteistöpumppaamoihin liittyviä neuvotteluja käytiin marraskuussa 2021 pumppaamokiinteistöjen omistajien kanssa kahteen otteeseen ja neuvottelut saatiin lopulta siihen pisteeseen, että osuuskunnan hallitus kutsui ylimääräisen osuuskuntakokouksen koolle päättämään fuusiosta tammikuussa 2022.

Vaikka kiinteistöpumppaamoja koskeva valmistelu vei leijonan osan valmisteluajasta, tehtiin myös erinäisiä muita valmisteluja pitkin vuotta, joista olennaisimpana oli pumppaamojen läpikäyminen ja fuusiokuntoon saattaminen.

Talous

Vuoden 2021 tulos painui odotetusti tehtyjen fuusiovalmistelujen ja pumppaamohuoltojen lopputuloksena reilusti pakkaselle ja tilikausi oli -21 290,01 euroa tappiollinen. Tulokseen vaikuttaa myös se, että vuosien 2017-2020 toimintakertomuksissa mainittuun riita-asiaan liittyvät saatavat kirjattiin osuuskunnalle luottotappioksi ulosottoviranomaisen ilmoitettua vastaajan varattomaksi.

Nurmeksen Vesi Oy:n taksoihin tuli 1.1.2021 alussa roima korotus, johon osuuskunta pyrki vastaamaan tarkistamalla myös omia taksojaan. Myös liiketoiminnan muissa kuluissa, erityisesti taloushallinnon palveluissa ja vakuutuksissa oli nousua.

Poistosuunnitelmaan on vuoden 2021 osalta vuoden 2020 tapaan päädytty tekemään muutos ja poistot ovat vain puolet aiempien vuosien vuosittaisista poistoista. Poistosuunnitelman muutos perustellaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Hallitus esittää, että osuuskunnan tulos -21 290,01 EUR siirretään voitto/tappio-tilille.

Päätöksenteko

Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 27.5.2021 Martta-mökin pihamaalla THL:n koronaohjeistukset huomioiden.

Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen 15 §:n mukaiset varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen jäseniksi valittiin Vesa Kilpeläinen, Tanja Saarelainen, Arto Honkanen, Kalevi Kor-honen ja Ari Saastamoinen. Tilintarkastajaksi valittiin Sulo Karhu ja hänen varalleen Markku Lätti.

Osuuskunnan hallitus kokoontui vuonna eri tavoin 2021 neljä kertaa päättämään asioista. Tämän lisäksi hallitus piti kaksi neuvottelua pumppaamokiinteistöjen omistajien kanssa.

Tiedotustoiminta

Osuuskunta tiedotti jäseniään vuosikokouksen terveisistä ja ajankohtaisista asioista sähköpostitse/postitse toimitetulla tiedotteella alkukesästä. Tämän lisäksi fuusiovalmisteluista tiedotettiin tarvittavilla jakelulla pitkin vuotta. Osuuskunnan käytössä on Tavoittaja.fi -tekstiviestipalvelu, jonka avulla saadaan tarvittaessa lähetettyä viesti yhdellä kertaa kaikille osuuskunnan jäsenille. Tiedotettavat asiat löytyvät myös osuuskunnan www-sivuilta.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Vuoden 2022 tavoitteena oli saada pitkälle viedyt fuusiovalmistelut päätepisteeseensä ja luovuttaa liiketoiminnot Nurmeksen Vesi Oy:lle toukokuun 2022 loppuun mennessä. Valitettavasti fuusiovalmistelut kariutuivat, kun kahden kiinteistöpumppaamon omistajan kanssa ei päästy luovutusasiassa neuvotteluissa lopputulokseen.

Osuuskuntatoiminta siis jatkuu ja vuosikokous tullaan pitämään normaalin aikataulun mukaisesti toukokuun lopulla. Osuuskunnan toimintaa on lähdettävä viemään eteenpäin uudelta pohjalta taloutta tervehdyttäen.


Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta
Hallitus


Aiemmat toimintakertomukset

Tutustu Juutilankankaan aiempiin toimintakertomuksiin alla olevia linkkejä klikkaamalta. Tiedostot ovat PDF-muodossa ja avautuvat uuteen ikkunaan.

Toimintakertomus 2020, pdf-tiedosto

Toimintakertomus 2019, pdf-tiedosto

Toimintakertomus 2018, pdf-tiedosto